baqulusi

By:Nolthando Mchunu

Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uthi uzokwenza isiqiniseko sokuthi omasipala bayawemza umsebenzi ababekelwe wona nokuhambisa intuthuko kubantu.

Lokhu kuza ngemuva kokuthi ungqongqoshe walomnyango uNomusa Dube-Ncube efake umasipala waseBaqulisini eVryeid enyakatho nesifundazwe ngaphansi kukahulumeni.

Lesinqumo sesishayelwe ihlombe izinhlangano zezombusazwe eziphikisayo njengoba ebekade ekhala ngokungenzi kahle kwaloyamasipala.

Umnyango uthi lomasipala ubhekene nezinkinga eziningi okubalwa kuzo ukungasetshenziswa ngendlela kwezimali, ukuqashwa kwabantu ngoba bazana nezikhulu ezithile kumasipala uphinde ukwelete uEskom imali elinganiselwa 50 million wamarandi.

Okhulumela umnyango Senzelwa Mzila uyachaza.

Khona manjalo okhulumela iNFP uSabelo Sigudu uthi bayasamukela isinqumo somnyango waphinde wagxeka nezinhlangano zezombusazwe okuyizona ebezisebenza ngokubambisana kulomasipala.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter