games
Neo Potwana.

Ubhekwe ngabomvu enyakatho yesifundazwe umqhudelwano wemidlalo yesintu njengoba umnyango wezemidlalo esifundazweni

uzoqala imiqhudelwano yalemidlalo emiphakathini ka maspala Uthukela, kanye ne Afred Duma nebiyaziwa nge Mnambithi municipality.

Umnyango wezemidlalo uthi usingatha lemiqhudelwano ngenhloso yokugqugquzelela ukuhlalisana kahle kwabantu kanye nokubungaza ukuhluka kwezizwe kuleli.

Ingqathu, umlabala, induku ingeminye yemidlalo ezobe ikhona kulemiqhudelwano yemidlalo yesintu nezodonsa izinsuku ezimbili,..

Okhulumeloa umnyango uMack Makhathini uthi lemidlalo imidlalo ebidlalwa kakhulu emphakathini eminyakeni eyedlule.

Clip

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter