willies.

Undunankulu wesifundazwe uWillies Mchunu uthi abantu besilisa kumele kube ibona abahamba phambili emkhankasweni wokulwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane.

UMchunu usho lokhu emva kokuthi ethule ngokusemthethweni umkhankaso wokulwisana nalesisihlava eBergville ngempelasonto nobizwa ngokuthi 16 Days of Activism for No Violence against Women and Children.

Isiqubulo salonyaka sithi #Count Me In nathi uNdunankulu sichaza ukuthi wonke umuntu kumele abambe iqhaza ekuvikeleni abantu besifazane kanye nezingane.

UMchunu uthi ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane akumele kuliwe nakho ngalezinsuku ezingu 16 nje kuphela kodwa kumele kube yinto eyenziwa zonke izinsuku.

Share this...Share on FacebookTweet about this on Twitter